http://vitro.mannlib.cornell.edu/ns/vitro/0.7#shortDef

used by 0: