http://data.ok.gov/resource/_8m2j-i48u/average_salary

used by 0: