http://data.oregon.gov/resource/pf2v-pv7v/type

used by 1: